Privacy statement

Van Kouterik Personenschade is een organisatie die door aangesproken partijen (zoals verzekeringsmaatschappijen) kan worden ingeschakeld om een claim die u op het gebied van persoonlijk letsel heeft ingediend, te inventariseren, te beoordelen en/of af te handelen. Hiertoe moet Van Kouterik Personenschade (VKP) beschikken over allerlei relevante gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, gegevens over uw inkomen en/of opleiding, maar ook relevante medische gegevens. Dat is nodig voor een juiste beoordeling of berekening van de schade.

Daarnaast verwerkt VKP ook persoonsgegevens voor het beheren van de uit claimafhandeling voortvloeiende relaties, voor een verantwoorde bedrijfsvoering, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden in dossiers verwerkt en daarnaast ook verwerkt in een geautomatiseerd dossieradministratiesysteem waartoe alleen medewerkers van VKP toegang hebben. Van Kouterik Personenschade is voor deze gegevens aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De verwerking en het beheer van uw persoonsgegevens vinden plaats in overeenstemming met de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (onder nummer 1277397).

VOORWAARDEN

VKP verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen conform de in de WBP genoemde voorwaarden, zoals een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking voor gerechtvaardigde doeleinden, en op basis van in deze wet geformuleerde grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zoals een gerechtvaardigd bedrijfsbelang of de uitvoering van een overeenkomst.

VERWERKING

Binnen het kader van de doelen van de gegevensverwerking worden primair de (financiële) gevolgen in kaart gebracht voor iemand die door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen en daardoor (financiële) schade lijdt. Vervolgens worden de gegevens vastgelegd en bewaard in opdracht van partijen die uiteindelijk de schade dienen te vergoeden. Door het vastleggen van de gegevens kan de claim door de betalende partij worden beoordeeld en worden afgehandeld.

BEVEILIGING EN GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Om deze gegevens te beschermen heeft VKP passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. De gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers van VKP die bij de behandeling van uw schade zijn betrokken en (indien noodzakelijk voor de schadebehandeling) aan adviseurs met wie VKP een nauw samenwerkingsverband heeft en derhalve een functionele eenheid vormt. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt binnen het kader van hun werkzaamheden op het gebied van de behandeling van uw schade. Eventuele verstrekking van uw gegevens aan anderen dan onze opdrachtgevers geschiedt alleen in overeenstemming met de WBP. De derde is vervolgens verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in zijn organisatie.

RECHTEN VAN BETROKKENE(N)

In dit schrijven hebben wij aangegeven waarvoor uw gegevens binnen onze organisatie worden gebruikt. Conform de WBP heeft u verder het recht om de gegevens te zien die wij over u bewaren. Vervolgens kunt u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming verzoeken, indien de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden van de verwerking. Tenslotte heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voor de uitoefening van uw inzagerecht heeft VKP een standaard formulier beschikbaar. Inzage wordt uit veiligheidsoogpunt alleen gegeven na indiening van het volledig ingevulde formulier waarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort) is gevoegd.
Voor gebruikmaking van uw inzagerecht betaalt u een bedrag van EUR 4,50.

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP?

Informatie over privacy kunt u opvragen bij College Bescherming Persoongegevens (070-3811301 of www.cbpweb.nl). Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer R. van Gijzen, manager.

Contact

Postbus 887
3900 AW Veenendaal

Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318-550099
Fax: 0318-561099

info@vankouterik.net

Vragen rondom een afspraak

Wij hebben de meestgestelde vragen vast beantwoord; klik hier voor een overzicht.